وبلاگ بخش نشریات و اطلاع رسانی کتابخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهدِ
 

 

 

  ليست مجلات علمی -پژوهشی کشاورزی مورد تاييد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

آفات و بیماریهای گیاهی -موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی

اقتصاد کشاورزی و توسعه - وزارت کشاورزی

بیابان -مرکز تحقیقات کویری و بیابانی دانشگاه تهران

بیماری های گیاهی -جمعیت کارشناسان بیماری های گیاهی

پژوهش و سازندگی - وزارت جهاد کشاورزی

تحقیقات کشاورزی ایران -دانشگاه شیراز

چغندر قند- موسسه تحقیقات چغندر قند

خاک و اب- موسسه تحقیقات خاک و اب

دانش کشاورزی - دانشگاه تبریز

دانشکده دامپزشکی - دانشگاه تهران

علوم و فنون باغبانی ایران -انجمن باغبانی ایران

علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی -دانشگاه صنعتی اصفهان

علوم کشاورزی ایران - دانشگاه تهران

علمی کشاورزی- دانشگاه شهید چمران

علوم و صنایع کشاورزی- دانشگاه فردوسی مشهد

علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان - دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

علوم کشاورزی- دانشگاه ازاد اسلامی

علوم زراعی ایران - انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات

علمی رازی - موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

علمی شیلات ایران - موسسه تحقیقات شیلات ایران

منابع طبیعی ایران - دانشگاه تهران

نهال و بذر - موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

نامه انجمن حشره شناسی ایران

تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی - موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

journal of agricultural science and technologyمرکز تحقیقات علمی کشور

iranian journal of fisheries sciences

رستنیها

 

+ نوشته شده در  سه شنبه دوازدهم تیر ۱۳۸۶ساعت 10:15  توسط فاطمه ریاحی  |